Grafik-Medium

Om Dynahmat

Resursutnyttjandet i dagens livsmedelskedjor är långt ifrån optimalt och har stor potential för förbättringar. I Sverige och i delar av Europa kasseras en tredjedel av alla producerade/importerade livsmedel. En stor anledning till detta är de statiska datummärkningar som både konsumenter och aktörer i kedjan använder för att acceptera en produkt eller ej.

Idén bakom projektet bygger på flera års forskning kring nya sensorer, prediktionsmodeller och hur kedjans aktörer kan sammarbeta och nyttja varandras information till ett hållbarare samhälle i syfte att minska matsvinn men också att öka innovationsgraden i Svensk livsmedelsindustri. Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och predikterar kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel. Lösningen ska kunna användas längs livsmedelskedjan av såväl livsmedelsindustri, distributörer, detaljhandel som konsument.

Dynahmatprojektet startade i november 2013 och kommer avslutas under hösten 2016.

En del inom satsningen Tvärlivs!

Tvärlivs 2013-2016 - En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

Till tvärlivs
Bakom programmet står VINNOVA, Formas, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektet är organiserat i 6 arbetspaket:

Realiseringen av vår systemlösning baseras på ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete inom flera discipliner (livsmedelsmikrobiologi, riskhantering, simuleringsteknik, elektrisk mätteknik, förpackningsteknik, logistik, SCM, innovation samt distribuerad informationssystem) och fördjupande kunskaper hos företag inom livsmedel och IKT.
Utforskardriven logistik- och förpackningsinnovation

AP1 utgör projektets kärna där det praktiknära innovationsarbetet med fälttester och verifikation av framtagna och utvecklade lösningar och system görs. Här görs också kravspecifikationer på lösningens olika komponenter och som förändras och uppdateras efterhand som projektet fortskrider. Med utgångspunkt i innovationsmetodiken utforskar-driven planering kommer projektet arbeta utifrån ett antal antaganden (kostnad, tillförlitlighet, säkerhet etc.) som vid satta milstolpar revideras och utökas baserat på de faktiska resultat och utmaningar som teststudierna i kedjan ger upphov till.

Leds av Fredrik Nilsson.

Utvärdering av sensorteknik

AP2 testar och utvärderar olika befintliga elektrotekniska lösningar för trådlös datainsamling av parametrar kopplade till livsmedelskvalitet-, och säkerhet. Sensortekniken innehållande RFID-taggar, Bluetooth-taggar, temperatur logger/mätare samt biosensorer byggs på ISO, EPICS samt GS1 standarder och kan samla in data om; position (where), tid och datum (when), temperatur och/eller andra biologiska markörer (why), paketets unika identitet och förpackningsnivå (who).

Leds av Johan Nilsson.

Modellering och prediktion av hållbarhetstid

I AP3 utreds sambandet mellan livsmedelskvalitet och sensorrespons. Genom att validera befintliga modeller för de utvalda livsmedelskategorierna, koppla samman dessa med sensor som mäter kvalitetspåverkande parametrar (AP2) och IT systemlösningar för beräkning och kommunikation (AP4) möjliggörs en prediktion av hållbarhetsdatum. I projektet är fokus på mikrobiologisk kvalitet eftersom detta begränsar/påverkar hållbarhetstiden av de utvalda produktgrupperna.

Leds av Elisabeth Borch.

AP4 Utvärdering av systemlösningar ur ett IKT perspektiv

AP4 fokuserar på systemlösningar ur ett IKT-perspektiv. I detta ingår specificering av de relevanta tjänsterna i termer av funktionella (t.ex. vilken utdata ska produceras baserat på vilken indata) och icke-funktionella krav (t.ex. responstid och kvalitet på prognos), framtagande av lämpliga systemarkitekturer för att realisera tjänsterna, samt utvärdering av lösningsförslagen baserat på kriterier som kostnad, användbarhet, etc.

Leds av Paul Davidsson.

Implementeringsutmaningar i försörjningskedjan

AP5 fokuserar de nyckelaspekter i försörjningskedjan som krävs för framgångsrik innovationsimplementering vilka kan delas in i strategiska, affärsmodellrelaterade och operationella. Syftet är att bistå med fördjupad kunskap och dokumenterat lärande kring de interorganisatoriska utmaningar som en implementering kommer att innebära och därmed utgöra ett viktigt stöd för delstudierna i AP1.

Leds av Fredrik Nilsson.

Konsumentförtroende, redlighet och lagstiftning

I AP6 hanteras konsumentförtroende, redlighetsfrågor som märkningsfusk och lagstiftning runt hållbarhetsdatum. Detta omfattar konsumentstudier i syfte att säkerställa användbarhet och nytta för konsument och minskningen av matsvinn hos konsument något som bygger på trovärdighet till teknologi och produktvärden. Diskussion förs även med Livsmedelsverket kring lagstiftning för att identifiera hur dynamiskt hållbarhetsdatum kan appliceras i framtiden och samtidigt uppfylla gällande lagkrav kring märkning.

Leds av Klara Båth.